Bærekraftig innovasjon bidrar til å

Redusere klimaendringene

Ifølge FN er klimaendringer en av de største truslene vi står overfor globalt sett. Klimaendringene angår oss alle, og for å hindre at klimaendringene blir verre, må hver og en av oss bidra.

Spilka vil bidra til et mer bærekraftig og rettferdig samfunn ved å utvikle produkter og løsninger på innovative og effektive måter. Vårt strategiske fokus er rettet mot bærekraftig ressursbruk, hvor vi kan gjøre en forskjell i byggebransjen.

Dette er en bransje som globalt står for:

  • 40 % av de totale klimagassutslippene
  • 40 % av det totale avfallet
  • 40 % av energiforbruket
  • 40 % av materialforbruket


Vår ambisjon er å redusere dette betraktelig gjennom innovative, ombrukbare løsninger som er laget på en mest mulig ansvarlig måte, med vekt på ressurs- og energieffektivitet, med minst mulig påvirkning på klima og miljø, med respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og i samsvar med gjeldende lover og regler.

I Spilka bryr vi oss både om det vi gjør, og måten vi gjør det på.

Designet for ombruk

Det ligger et enormt miljøpotensial i å sikre økt ressursutnyttelse gjennom sirkularitet.

Ombruk og sirkulær økonomi er ikke bare viktig, men grunnpilaren i produktene til Spilka Building Solutions.

Vi utvikler bærekraftige løsninger som er designet for ombruk. Vi lanserte nylig Fixade, hvor fokuset på gjenbrukbare løsninger har vært tilstede helt fra designfasen, og det kommer enda flere produkter etter hvert.

Les mer om Fixade
Vårt bidrag til en mer

Bærekraftig fremtid

FNs bærekraftsmål gir det globale samfunnet et veikart for hvordan man kan bekjempe globale utfordringer knyttet til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Spilka støtter FNs bærekraftsmål, og i vår vesentlighetsvurdering har vi prioritert 3 bærekraftsmål der vi mener vi kan ha størst effekt og hvor vi søker å bidra positivt.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.2 og 8.8

Fixade® er en innovativ løsning som bidrar til økt produktivitet og effektivisering gjennom å redusere monteringstiden med opp til 50 % for en arbeidsintensiv del av byggeprosessen.

Fixade® er raskt, trygt og enkelt å montere. Dette minimerer arbeidsbelastningen og risikoen for montører og bidrar dermed til et bedre arbeidsmiljø.

Spilka Building Solutions AS er opptatt av ryddige arbeidsforhold og arbeiderrettigheter.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Delmål 9.2 og 9.4

Fixade® bidrar til bærekraftig næringsutvikling, industrisysselsetting og bruttonasjonalprodukt gjennom industrialisert produksjon i Norge av innovative fasadesystem.

Fixade® bidrar til mer effektiv bruk av ressurser, miljøvennlig teknologi og optimalisert materialbruk som gir redusert svinn.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Delmål 12.5

Fixade® bidrar til redusert avfallsmengde.
Fixade® gjør demontering og gjenbruk av fasadeplater mulig.
Fixade® består av gjenvinnbare materialer

ESG Policy

Spilka er forpliktet til å følge grunnleggende miljø-, sosiale og styringsprinsipper.

Spilka er dedikert til bærekraftig vekst og verdsetter langsiktig lønnsomhet som samsvarer med riktig miljøatferd, sosial rettferdighet og bedriftens statsborgerskap. For å sikre bærekraftig vekst må selskapet vurdere sin ytelse og innvirkning på tre nøkkelområder: miljø-, sosiale og styringsspørsmål (ESG).

Spilka mener ansvarlig verdiskaping til syvende og sist gir best avkastning. Derfor er prosedyrer for ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) arbeid en viktig del av Spilka sin strategi for å opprettholde fokus på dette området – både i investeringsbeslutninger og i forhold til selskapets daglige drift.

Innovasjon og bærekraft i Spilka

Her kan du laste ned vår ESG Policy